Privacyreglement De Hoop Dienstverlening

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de De Hoop Dienstverlening internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 1. Toelichting op het Reglement
  De Hoop Dienstverlening mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft De Hoop Dienstverlening de plicht om haar klanten:
 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door De Hoop Dienstverlening worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. De Hoop Dienstverlening vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft De Hoop Dienstverlening in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens De Hoop Dienstverlening expliciet om jouw toestemming moet vragen.
 1. De persoonsgegevens die De Hoop Dienstverlening gebruikt en het doel van het gebruik
  De Hoop Dienstverlening verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van De Hoop Dienstverlening, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van De Hoop Dienstverlening of via het contactformulier contact met ons opneemt. De Hoop Dienstverlening verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
 • de overeenkomst die klanten met De Hoop Dienstverlening sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies
De Hoop Dienstverlening houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
  De Hoop Dienstverlening verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de De Hoop Dienstverlening-organisatie, tenzij:
 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die De Hoop Dienstverlening met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • De Hoop Dienstverlening verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van De Hoop Dienstverlening worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door De Hoop Dienstverlening beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van De Hoop Dienstverlening hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan De Hoop Dienstverlening verstrekte persoonsgegevens;
 • De Hoop Dienstverlening heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. De Hoop Dienstverlening hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal De Hoop Dienstverlening zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 1. Jouw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
  jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@dehoopdienstverlening.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van De Hoop Dienstverlening. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met De Hoop Dienstverlening opnemen en probeert De Hoop Dienstverlening er samen met jou uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal De Hoop Dienstverlening ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van De Hoop Dienstverlening.

Privacyreglement De Hoop Dienstverlening versie mei 2018

 

De Hoop Dienstverlening is als volgt te bereiken:

De Hoop Dienstverlening

Vestigingsadres: Brédyk 20 8525 ER Langweer

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61206784

Telefoon: 06 – 417 58 383

E-mailadres: info@dehoopdienstverlening.nl